کیت آموزشي واكنش آنتي ژن و آنتي بادي به روش انتشار در ژل

مقدمه:

روش اکترلونی یکی از روشهایی است که واکنش آنتی ژن-آنتی بادی را در ژل نشان میدهد و از دسته روش های انتشار در ژل میباشد. در این روش واکنش آنتی ژن-آنتی بادی به صورت ساده و با چشم قابل مشاهده میباشد. بنابراین روش مناسبی برای آموزش واکنش آنتی ژن-آنتی بادی است.

( شکل 1 :واکنش آنتی ژن آنتی بادی) 

بر روی ژلالف. بر روی ژل

ب.  به صورت شماتیک 

محتویات موجود در کیت:

ماده
تعداد
پلیت حاوی ژل پانچ شده
2 عدد
محلول آنتی بادی (A)
1 عدد
محلول آنتی ژن (B)
1 عدد

شرایط نگهداری کیت:

 محلول ها و پلیت حاوی ژل باید در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شوند. 

روش کار:

  1. کیت را از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسد. 
  2. درب پلیت را باز کنید و چاهکهای پانچ شده را با سر سوزن خارج کنید. 
  3. به میزان 30 میکرولیتر از محلول آنتی بادی (A) را در چاهک سمت راست بریزید و 30 میکرولیتر از محلول آنتی ژن (B) را در چاهک سمت چپ بریزید. 
  4. درب پلیت را بسته و ترجیحاً آن را داخل یک ظرف پلاستیکی که درب آن خوب بسته میشود و کف آن یک لایه دستمال کاغذی مرطوب است (اطاقک مرطوب) به مدت 48 ساعت در دمای آزمایشگاه قرار دهید. 
  5. دو روز بعد پلیت را از نظر خطوط رسوبی بین چاهکهای آنتی ژن و آنتی بادی بررسی کنید. 

وجود خطوط رسوبی بین آنتی ژن و آنتی بادی نشان دهنده مثبت بودن و عدم وجود خط رسوبی نشان دهنده منفی بودن تست است. (شکل 2)

شکل 2 :نمایی از کیت اکترلونی

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09131397977 و یا 09136487821 تماس حاصل فرمایید.