پژوهشی

شرکت پادتن زیست فراورده انواع کیت های آزمایشگاهی مخصوص مراکز آموزشی و پژوهشی را تولید و توزیع مینماید.