كيت تشخيص اوليه پارگي كيسه آمنيوتيك (نيترازين)

مقدمه:

در حالت طبیعی pH واژن در حدود 5.5-4.5 و pH مایع آمنیوتیک برابر با 7.5-7.1 می باشد. در صورت پارگی کیسه آمنیوتیک pH واژن به سمت خنثی تر تغییر می نماید. 

روش انجام آزمایش:

یک سوآپ را به محتویات واژن یا سرویکس آغشته نموده و در خارج بدن به میزان یک قطره از شناساگر کیت را بر قسمت پنبه ای سوآپ بچکانید. 

نتیجه و تفسیر:

در صورتی که رنگ حاصل شده زردباشد، نشان دهنده حالت طبیعی و در صورتی که رنگ قرمز ایجاد شود احتمال پارگی کیسه آمنیوتیک مطرح میشود.